adorno restaurante Los Molinos
adorno restaurante Los Molinos
panorámica Eume

Los Molinos

Desde 1970 traballando e gozando cun único obxectivo: a plena satisfacción dos nosos clientes.

Información Legal e Política de Privacidade

Titularidad

En cumprimiento do disposto no artículo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, faise constar que o sitio web losmolinospontedeume.com e o nome de dominio losmolinospontedeume.com son propiedade de Restaurante Los Molinos S.L. (en adiante, O TITULAR).

Aviso de Copyright

Queda autorizada a reproducción dos contidos deste web site, sempre que se faga constar a procedencia dos datos empregados. Esta autorización non é válida para os logotipos corporativos, nin as imaxes, para os cales deberá solicitarse autorización expresa para seu uso e/ou distribución.
Queda terminantemente prohibida a distribución e uso de calquera dos contidos do website se foron modificados por algún dos medios ou programas informáticos dispoñibles na actualidade ou que poidan aparecer nun futuro. O Titular resérvase o dereito de emprender accións legais para defender os seus dereitos de propiedade legal, intelectual e industrial.

Cláusula de exención de responsabilidade

A presente web site, ofrece información diversa relacionada coa compañía, as súas actividades, así como noticias e documentación.
Os contidos son meramente informativos e, por tanto, suxeitos a modificación sen previo aviso.
As imaxes e arquivos de audio contidas no website www.losmolinospontedeume.com son propiedade do Titular, ou ben foron obtidas de bancos de imaxes nos que se especificaba estar libres de dereitos, ou ben os seus dereitos foron legalmente adquiridos, ou ben foi solicitada autorización para a súa inclusión. No entanto, se vostede é o lexítimo propietario dos dereitos dalgunha das imaxes, pode porse en contacto co Titular e acreditar tal titularidade. Verificados os datos, O Titular procederá de inmediato ao borrado ou substitución da imaxe obxecto de conflito, sen dereito a máis indemnización.
O Titular non asume responsabilidade algunha en relación coa información incluída nestas páxinas, posto que dita información:

  • É de carácter xeral.
  • Non ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta ou actualizada.
  • Non ten valor contractual (excepto a información legal e política de privacidade).
  • Pode conter ligazóns a páxinas externas sobre as que O Titular non ten control algún e respecto das cales declina toda responsabilidade.
  • O Titular non garante que os documentos dispoñibles na web reproduzan exactamente un texto adoptado oficialmente. Tanto no caso da lexislación publicada nos respectivos Boletíns Oficiais, como no caso do resto das normas, resolucións e sentenzas, é o texto oficial impreso correspondente o que prevalece en caso de diverxencia coa versión electrónica.
Política de Privacidade.

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro automatizado do que é titular O Titular e poderán ser utilizados para a xestión fiscal, contable e administrativa da relación contractual.
Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito ao Titular a través da dirección de contacto facilitada na web.
O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que O Titular non poida atender a súa solicitude.
Asímesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que O Titular ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. todo isto, de acordo co que prevé o artigo 9 da LOPD e o Real Decreto 1720/2007, de 21 de Decembro, polo cal se aproba o Regulamento de Medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.
O Titular comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.